Hållbarhetspolicy och miljöplan

Lapland Hike är en Västerbotten Experience. Det betyder att du erbjuds genuina upplevelser av Västerbottens kultur och natur när du besöker oss.

Som en Västerbotten Experience bygger vi vår verksamhet på hållbarhet och med västerbottnisk livsstil och gästvänlighet i fokus.

Håll utkik efter sigillet Västerbotten Experience när du planerar din resa.
Läs mer om Västerbotten Experience på: vasterbottenexperience.se

Mer om Lapland Hikes hållbarhetsarbete kan du hitta här: https://laplandhike.se/om-lapland-hike/varat-hallbarhetsarbete/

 

Hållbarhetspolicy

Denna hållbarhetspolicy och miljöplan utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete och hur vi ska nå våra mål. Alla som arbetar inom, eller på uppdrag av Lapland Hike har ett ansvar att:

AKTIVT BIDRA TILL EN HÅLLBAR TURISTISK UTVECKLING I SAMHÄLLET
• Främja utvecklingen av hållbar natur- och kulturturism.
• Utgöra en positiv kraft i de lokalsamhällen där vi verkar.
• Öppet och generöst välkomna och vägleda alla.

MÖJLIGGÖRA FÖR VÅRA GÄSTER ATT UPPTÄCKA SVERIGE HÅLLBART
• Tillhandahålla kunskap och erbjudanden som inspirerar gästen att göra hållbara val.
• Respektera och värna om lokala natur- och kulturvärden.
• Arbeta i enlighet med principerna för ekoturism.

STÄNDIGT UTVECKLA VÅR VERKSAMHET I HÅLLBAR RIKTNING
• Fungera som uppmärksamma värdar och sträva efter ökad kvalitet i våra verksamheter.
• Sörja för gäster med särskilda behov där det är relevant och rimligt.
• Vara en god granne i de samhällen och omgivningar som vi verkar i.
• Ständigt verka för en minskning av vår egen och våra gästers miljöpåverkan med fokus på klimat, avfall och inköp av produkter och tjänster.
• Säkra goda arbetsvillkor i den egna verksamheten och vid inköp.
• Ha en plan för krishantering.
• Göra affärer enligt god affärssed och med hög affärsetik.
• Alltid följa gällande lagar och regler.

VÅRA ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER OCH MÅL
Vi arbetar i enlighet med Konsumentverkets Vägledning till guidade turer i fjällen för före-byggande säkerhet och i enligt med CFFS definition av friluftsliv och friluftssäkerhet. Är certifierad naturguide inom Gränslösa Guider, Auktoriserad turistguide, nationellt certifierad inom Sveguide och medlem i en lokal guideförening. Våra gäster informeras om Allemansrätten och förutsättningarna för turism på annans mark.

Vår målsättning är att inspirera och guida till hållbara upplevelser och som arbetar ständigt för att utveckla vår kunskap. Vi söker lösningar på våra utmaningar genom att mäta, riskbedöma och följa upp vår verksamhet. Företaget redovisar öppet sitt hållbarhetsarbete för sina gäster och uppmuntrar till feedback på sitt arbete.

Miljöplan

Företagets miljöplan följer Naturturismföretagens och Natures Best ”Miljöarbete är grunden för all ekoturism. Unika natur- och kulturvärden är basen för ekoturism. Dessa ska nyttjas långsiktigt och skyddas från skadlig miljöpåverkan.”

Vårt miljöarbete följer aktivt företagets miljöpåverkan och utifrån företagets verksamhet, ekonomi, miljövinster, gästernas perspektiv och andra faktorer är en åtgärdsplan utformad enligt följande förutsättningar;

1. Hur ser företagets miljöpåverkan ut och vilka är de största utmaningarna?
2. Vad ser gästerna av detta och vad upplever gästerna som miljöproblem?
3. Finns det särskilda symbolfrågor tex kring engångsmaterial, kläder, mat mm?
4. Vilka miljöproblem kan företaget åtgärda på kort sikt och till vilket pris
5. Vad kan åtgärdas på längre sikt och till vilket pris?
6. Finns det miljöproblem som med fördel åtgärdas tillsammans med andra aktörer?
7. Vilket är företagets nätverk kring miljöfrågor och teknisk expertis?

INKÖP
Vi verkar ständigt för en minskning av vår egen och våra gästers miljöpåverkan med fokus på klimat, avfall och inköp av miljömärkta produkter och tjänster. Finns närproducerade alternativ ska dessa väljas i första hand.

ENERGI
Företaget hushållar med energi och väljer i första hand förnybara alternativ.

TRANSPORTER
Inom ramen för vad som är möjligt använder vi resurssnåla alternativ för våra egna behov och tillhandahåller kunskap och erbjudanden som inspirerar gästen att göra hållbara val.

VATTEN
Man värnar om vatten som en resurs.

AVFALL
Lapland Hike väljer produkter med låg miljöbelastning, vi källsorterar alltid vårt avfall och ser till att allt avfall under/från våra aktiviteter lämnas in till närmaste miljöstation.

BIOLOGISK MÅNGFALD
Vi värnar om biologisk mångfald och informerar våra gäster om rasers och arters bevarandevärden, särskilt rödlistade och fridlysta arter.

BESÖK I SEVÄRD NATUR
Företaget informerar om hur vi närmar oss och rör oss i naturen och vilka uppförandekoder som gäller för att vistas i renbetesland. Vi informerar våra gäster om Allemansrätten och förut-sättningar för turism på annans mark.

EXTERNT NÄTVERK OCH VERKSAMHETSSTÖD
Lapland Hike samarbetar och samverkar med olika lokala aktörer, destinationsbolag, kommunerna, Region Västerbotten Turism och Länsstyrelsen Västerbotten.

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt

BOKA NU BOKA NU